Nokia Adds Two New Lumia Devices

Nokia's Lumia 720