1999 Geography of Retailing - Sacramento/Stockton/Modesto